Cili është mesazhi i Jezu Krishtit?

019 wkg bs ungjillin e Jezus Krishtit

Ungjilli është lajmi i mirë për shëlbimin përmes hirit të Zotit bazuar në besimin në Jezu Krishtin. Mesazhi është që Krishti vdiq për mëkatet tona, se ai u varros, u ringjall në ditën e tretë pas Shkrimit, dhe pastaj iu shfaq dishepujve të tij. Ungjilli është lajmi i mirë që mund të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë përmes veprës së shpëtimit të Jezu Krishtit (1 Korintasve 15,1: 5-5,31; Veprat 24,46:48; Luka 3,16: 28,19-20; Gjoni 1,14:15; Mateu 8,12: 28,30-31; Marku; Veprat;-).

Cili është mesazhi i Jezu Krishtit?

Jezui tha që fjalët që foli janë fjalë jete (Gjoni 6,63). "Mësimi i tij" erdhi nga Zoti Ati (Gjoni 3,34; 7,16; 14,10), dhe ishte dëshira e tij që fjalët e tij të jetojnë në besimtar.

Gjoni, i cili mbijetoi nga apostujt e tjerë, kishte si të thoshte për mësimet e Jezuit: «Ai që tejkalon dhe nuk mbetet në mësimet e Krishtit, nuk ka Zot; kush mbetet në këtë mësim ka babanë dhe djalin » (2 Gjonit 9).

"Por çfarë më quani mua Zot, Zot dhe mos bëj atë që po të them", tha Jezusi (Lluka 6,46). Si mund të pretendojë një i krishterë t'i nënshtrohet sundimit të Krishtit ndërsa injoron fjalët e tij? Për të krishterin, bindja drejtohet drejt Zotit tonë Jezu Krisht dhe ungjillit të tij (2 Korintasve 10,5: 2; 1,8 Thesalonikasve).

Predikimi në Mal

Në Predikimin në Mal (Mateu 5,1 7,29; Lluka 6,20 49) Krishti fillon duke shpjeguar qëndrimet shpirtërore që ndjekësit e tij duhet të adoptojnë me gatishmëri. Të varfërit shpirtëror, të cilët preken nga mjerimi i të tjerëve në atë masë, sa vajtojnë; zemërbutët që kanë uri dhe etje për drejtësi, mëshiruesit që janë me zemër të pastër, paqeruajtësit që përndiqen për hir të drejtësisë - njerëz të tillë janë të pasur shpirtërisht dhe bekohen, ata janë "kripa e tokës" dhe ata e lavdërojnë Atin në parajsë (Mateu 5,1-16).

Pastaj Jezusi krahason Të gjitha udhëzimet e Testamentit (çfarë u thuhet të moshuarve) me ato që u thotë atyre që besojnë në të ("Por unë po ju them"). Vini re shprehjet krahasuese në Mateu 5,21: 22-27, 28-31, 32-38, 39-43 dhe 44.

Ai e prezanton këtë krahasim duke thënë se ai nuk erdhi për të prishur ligjin, por për ta përmbushur atë (Mateu 5,17). Siç u diskutua në Studimin e Biblës 3, Mateu përdor fjalën "përmbush" në një mënyrë profetike, jo në kuptimin e "mbajtjes" ose "vëzhgimit". Nëse Jezusi nuk do të kishte përmbushur çdo letër të vogël dhe çdo pikë të premtimeve mesianike, atëherë ai do të ishte një mashtrim. Everythingdo gjë që ishte shkruar në ligj, profetët dhe shkrimet [Psalmet] në lidhje me Mesinë duhej të gjenin përmbushje profetike në Krishtin (Lluka 24,44).

Për ne, deklaratat e Jezuit janë të domosdoshme. Në Mateun 5,19 ai flet për "këto urdhërime" - "këto" në lidhje me ato që ai do të mësonte, në krahasim me "ato" që kishin të bënin me urdhërimet që ishin parashtruar më parë.

Shqetësimi i tij është qendra e besimit dhe bindjes së të krishterit. Duke përdorur krahasime, Jezui i urdhëron ithtarët e tij që t'u binden fjalimeve të tij në vend që të shtojnë aspekte të Ligjit të Moisiut që janë ose joadekuate (Mësimi i Moisiut për vrasjen, tradhtinë bashkëshortore ose divorcin në Mateu 5,21: 32), ose i parëndësishëm (Mësimi i Moisiut për betimin në Mateun 5,33: 37), ose kundër pikëpamjes së tij morale (Mësimi i Moisiut për drejtësinë dhe sjelljen ndaj armiqve te Mateu 5,38: 48).

Në Mateun 6 Zoti ynë drejton, "kush formon formën, përmbajtjen dhe përfundimisht qëllimin e besimit tonë" (Jinkins 2001: 98) vazhdoi ta dallonte krishterimin nga religjioziteti.

Dhembshuria e vërtetë [bamirësia] nuk tregon veprat e saj të mira për lëvdata, por shërben vetëmohim (Mateu 6,1-4). Lutja dhe agjërimi nuk modelohen në portrete publike të devotshmërisë, por përmes një qëndrimi të përulur dhe hyjnor (Mateu 6,5-18). Ajo që dëshirojmë ose fitojmë nuk është as pikë as shqetësimi i jetës së drejtë. Ajo që është e rëndësishme është të kërkojmë drejtësinë që filloi të përshkruajë Krishti në kapitullin e mëparshëm (Mateu 6,19-34).

Predikimi përfundon në mënyrë të theksuar në Mateun 7. Të krishterët nuk duhet të gjykojnë të tjerët duke i gjykuar ata sepse janë mëkatarë (Mateu 7,1-6). Zoti Ati ynë dëshiron të na bekojë me dhurata të mira, dhe qëllimi që qëndron pas fjalimeve të tij para të moshuarve dhe profetëve është që ne duhet t'i trajtojmë të tjerët ashtu siç dëshirojmë të trajtohen (Mateu 7,7-12).

Jeta e mbretërisë së Perëndisë është të bëjë vullnetin e babait (Mateu 7,13: 23), që do të thotë se ne i dëgjojmë dhe bëjmë fjalët e Krishtit (Mateu 7,24; 17,5).

Mbështetja e besimit tuaj në diçka tjetër përveç fjalimeve tuaja, është si ndërtimi i një shtëpie në rërë që do të shembet kur të vijë stuhia. Besimi i bazuar në fjalimet e Krishtit është si një shtëpi e ndërtuar mbi një shkëmb, në një themel të fortë që mund të qëndrojë në sprovat e kohës (Mateu 7,24-27).

Ky mësim ishte tronditës për audiencën (Mateu 7,28: 29) sepse ligji i Testamentit të Vjetër shihej si themeli mbi të cilin farisenjtë kishin ndërtuar drejtësinë e tyre. Krishti thotë që pasuesit e tij duhet të shkojnë më tej dhe ta ndërtojnë besimin e tyre vetëm tek Ai (Mateu 5,20). Krishti, jo ligji, është shkëmbi që këndoi Moisiu (Ligji i përtërirë 5; Psalmi 32,4; 18,2 Korintasve 1). «Sepse ligji u dha nga Moisiu; hiri dhe e vërteta u bënë përmes Jezu Krishtit » (Gjoni 1,17).

Duhet të lindni përsëri

Në vend që të lartësoni ligjin e Moisiut, çfarë nga rabitë (Mësuesit fetarë hebrenj) pritej, Jezui mësoi diçka ndryshe si Biri i Zotit. Ai sfidoi imagjinatën e audiencës dhe autoritetin e mësuesve të tyre.

Ai shkoi aq larg sa të njoftoi: "Ju po kërkoni Shkrimet sepse mendoni se keni një jetë të përjetshme në to; dhe është ajo që dëshmon për mua; por ti nuk dëshiron të vish tek unë se ke jetë » (Gjoni 5,39: 40). Interpretimi i saktë i Dhjatës së Vjetër dhe të Re nuk sjell jetë të përjetshme, megjithëse ato janë të frymëzuara në mënyrë që të mund ta kuptojmë shpëtimin dhe të shprehim besimin (siç diskutohet në Studimin 1). Ne duhet të vijmë te Jezusi për të marrë jetën e përjetshme.

Nuk ka asnjë burim tjetër shpëtimi. Jezusi është "mënyra, dhe e vërteta dhe jeta" (Gjoni 14,6). Nuk ka rrugë për babanë përveçse përmes djalit. Shpëtimi ka të bëjë me faktin se ne vijmë te personi i njohur si Jezu Krishti.

Si arrijmë te Jezusi? Në Gjonin 3, Nikodemi shkoi te Jezusi natën për të mësuar më shumë rreth mësimeve të tij. Nikodemi u trondit kur Jezusi i tha: "Duhet të lindesh përsëri" (Gjoni 3,7). "Si është e mundur?" e pyeti Nikodemin, "a mund ta lindi nëna jonë përsëri?"

Jezusi foli për një transformim shpirtëror, një rilindje të përmasave të mbinatyrshme, të lindur nga "lart", që është një përkthim plotësues i fjalës greke "përsëri" në këtë pjesë. "Sepse Zoti e donte botën që ai dha djalin e tij të vetëmlindur, në mënyrë që të gjithë ata që besojnë në të të mos humben, por të kenë jetën e përjetshme" (Gjoni 3,16). Jezusi vazhdoi me fjalët: "Ai që e dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më dërgoi, ka jetën e përjetshme" (Gjoni 5,24).

Shtë një fakt besimi. Gjon Pagëzori tha se "personi që beson në djalin ka jetën e përjetshme" (Gjoni 3,36). Besimi në Krishtin është pika fillestare "për të mos rilindur nga farat e përkohshme, por të padurueshme (1 Pjetrit 1,23), fillimi i shpëtimit.

Të besosh në Krishtin do të thotë të supozosh se Jezusi është "Krishti, Biri i Zotit të gjallë" (Mateu 16,16:9,18; Lluka 20: 8,37; Veprat), i cili "ka fjalë të jetës së përjetshme" (Gjoni 6,68: 69).

Të besosh në Krishtin është të supozosh se Jezusi është Zot, kush

  • Mishi u bë dhe jetoi midis nesh (Gjoni 1,14).
  • u kryqëzua për ne që "me hirin e Zotit ai duhet të shijojë vdekjen për të gjithë" (Hebrenjve 2,9).
  • "Ka vdekur për të gjithë, në mënyrë që ata që jetojnë atje të mos jetojnë më vetë, por ata që vdiqën dhe u ngrit për ta" (2 Korintasve 5,15).
  • «Mëkati ka vdekur një herë e përgjithmonë» (Romakëve 6,10) dhe "në të cilin kemi shëlbimin, gjegjësisht faljen e mëkateve" (Kolosianëve 1,14).
  • «Vdiq dhe u kthye në jetë se ishte zot i të vdekurve dhe të gjallëve» (Romakëve 14,9).
  • "Kush është në të djathtë të Zotit, u ngjit në parajsë dhe ai nënshtroi engjëjt dhe të fuqishmit dhe të fuqishmit" (1 Pjetrit 3,22).
  • U "mor në parajsë" dhe "do të vijë përsëri", pasi ai "u ngjit në parajsë" (Veprat 1,11).
  • "Do të gjykojë të gjallët dhe të vdekurit në pamjen dhe mbretërinë e tij" (2 Timoteut 4,1).
  • "Do të kthehet në tokë për të marrë besimtarët" (Gjoni 14,1 4).

Duke pranuar Jezu Krishtin në besim ashtu siç Ai e zbuloi Vetë, ne "kemi lindur përsëri".

Pendohuni dhe pagëzohuni

Gjon Pagëzori njoftoi: "Bëni pendim dhe besoni në ungjill" (Marku 1,15)! Jezusi mësoi që ai, Biri i Perëndisë dhe Biri i Njeriut, "ka autoritetin të falë mëkatet në tokë" (Marku 2,10; Mateu 9,6). Kjo ishte ungjilli që Perëndia kishte dërguar djalin e tij për shpëtimin e botës.

Pendimi [pendimi] u përfshi në këtë mesazh për shpëtimin: "Unë kam ardhur për të thirrur mëkatarët dhe jo të drejtët" (Mateu 9,13). Pali pastron me çdo konfuzion: "Askush nuk është i drejtë, madje as një" (Romakëve 3,10). Ne të gjithë jemi mëkatarë, të cilët Krishti i thërret për pendim.

Pendimi është një thirrje për t'u kthyer tek Perëndia. Në Bibël, njerëzimi është në një gjendje tjetërsimi nga Perëndia. Ashtu si Biri në historinë e djalit plangprishës në Luka 15, burrat dhe gratë janë larguar nga Perëndia. Po kështu, siç ilustrohet në këtë histori, Ati është i shqetësuar që ne të kthehemi tek Ai. Të largohesh nga Ati - ky është fillimi i mëkatit. Çështjet e mëkatit dhe llogaridhënia e krishterë do të trajtohen në një studim biblik të ardhshëm.

E vetmja mënyrë për t'u kthyer tek babai është përmes djalit. Jezui tha: «Gjithçka më është dhënë nga babai im; dhe askush nuk e njeh djalin por vetëm babanë; dhe askush nuk e njeh babanë si vetëm djalin dhe të cilin djali dëshiron ta zbulojë atë » (Mateu 11,28). Fillimi i pendimit është pra që të largohemi nga shtigjet e tjera të njohura drejt shpëtimit dhe t'i drejtohemi Jezusit.

Njohja e Jezusit si Shpëtimtar, Zot dhe Vjen Mbret është vërtetuar nga ceremonia e pagëzimit. Krishti na udhëzon që dishepujt e Tij të pagëzohen "në emër të Atit dhe të Birit dhe Frymës së Shenjtë". Pagëzimi është një shprehje e jashtme e një detyrimi të brendshëm për të ndjekur Jezusin.

Në Mateu 28,20, Jezui vazhdoi: "... mësojini ata të mbajnë gjithçka që ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me ju çdo ditë deri në fund të botës ». Në shumicën e shembujve të Testamentit të Ri, mësimi pasoi pagëzimin. Vini re se Jezui tha qartë se Ai la urdhërime për ne, siç shpjegohet në Predikimin në Mal.

Pendimi vazhdon në jetën e besimtarit teksa ai ose ajo i afrohet Krishtit gjithnjë e më shumë. Dhe, siç thotë Krishti, ai gjithmonë do të jetë me ne. Por si? Si mund të jetë Jezui me ne dhe si mund të ndodhë pendimi kuptimplotë? Këto pyetje do të trajtohen në studimin e ardhshëm.

përfundim

Jezui shpjegoi se fjalët e tij janë fjalë të jetës dhe ata ndikojnë tek besimtari duke e informuar atë rreth rrugës për shpëtim.

nga James Henderson