Bëhu një bekim për të tjerët

Mendoj se mund të them se të gjithë të krishterët duan të bekohen nga Zoti. Kjo është një dëshirë e mirë dhe i ka rrënjët në Dhiatën e Vjetër dhe në Dhiatën e Re. Bekimi priftëror në 4. Myshk 6,24 fillon me: "Zoti ju bekoftë dhe ju ruajt!" Dhe Jezusi shpesh thotë në "Lumturitë" në Mateu 5: "Lum (të bekuar) jeni..."

Të qenit i bekuar nga Perëndia është një privilegj i madh që ne të gjithë duhet të kërkojmë. Por për çfarë qëllimi? A duam të bekohemi që të jemi të mirë me Perëndinë? Për të fituar një status më të lartë? Të shijoni stilin e jetesës tonë të rehatshme me rritje prosperiteti dhe shëndet të mirë?

Shumë kërkojnë bekimin e Perëndisë, në mënyrë që ata të mund të marrin diçka. Por unë sugjeroj diçka tjetër. Kur Perëndia e bekoi Abrahamin, ishte qëllimi i tij që ai të ishte një bekim për të tjerët. Njerëz të tjerë duhet të ndajnë gjithashtu bekimin. Izraeli duhet të jetë një bekim për kombet dhe të krishterët një bekim për familjet, kishën, kishat dhe tokën. Ne jemi bekuar të jemi një bekim.

Si mund të bëjmë atje? Në 2. Tek 9 Korintasve 8 Pali shkruan: "Por Perëndia mund t'ju bekojë me bollëk me çdo bujari, që të keni gjithnjë bollëk në çdo aspekt dhe të keni mjete të bollshme për vepra të mira të çdo lloji." Perëndia na bekon që ne të mund të bëjmë vepra të mira, të cilat duhet t'i bëjmë në të gjitha llojet e mënyrave dhe në çdo kohë, sepse Zoti na siguron gjithçka që na nevojitet për ta bërë këtë.

Në përkthimin “Shpresa për të gjithë”, vargu i mësipërm thotë: “Ai do t'ju japë gjithçka që ju nevojitet, po më shumë se kaq. Në këtë mënyrë ju jo vetëm që do të keni mjaftueshëm për veten tuaj, por gjithashtu do të jeni në gjendje të kaloni bollëk për të tjerët.” Ndarja me të tjerët nuk duhet të ndodhë në një shkallë të gjerë, shpesh aktet e vogla të mirësisë kanë efekte më të mëdha. Një gotë ujë, një vakt, një copë veshje, një vizitor ose një bisedë inkurajuese, gjëra të tilla të vogla mund të bëjnë një ndryshim të madh në jetën e dikujt (Mateu 25:35-36).

Kur u sjellim bekime dikujt, ne veprojmë në mënyrë hyjnore, sepse Perëndia është një Perëndi bekues. Nëse i bekojmë të tjerët, Perëndia do të na bekojë edhe më shumë, që të mund të vazhdojmë të bekojmë.

Pse nuk fillojmë çdo ditë duke i kërkuar Perëndisë se si dhe kujt mund të bëhem sot një bekim? Një nuk e di më parë se çfarë do të thotë një dashamirësi e vogël për dikë; por ne jemi të bekuar nga ajo.

nga Barry Robinson


pdfBëhu një bekim për të tjerët