Një jetë e përmbushur?

558 një jetë e përmbushurJesus brachte klar zum Ausdruck, dass er gekommen ist, damit diejenigen, die ihn annehmen, ein erfülltes Leben führen. Er sagte: «Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben» (Johannes 10,10). Ich frage Sie: «Was ist ein erfülltes Leben?» Erst wenn wir wissen, wie ein Leben in Fülle aussieht, können wir beurteilen, ob die Verheissung Jesu Christi tatsächlich wahr ist. Wenn wir diese Frage einzig und allein vom Standpunkt von dem physischen Aspekt des Lebens beleuchten, so ist die Antwort darauf ziemlich einfach und sie wäre wahrscheinlich unabhängig vom jeweiligen Lebensstandort oder Kulturkreis im Grunde immer die gleiche. Genannt würden sicher eine gute Gesundheit, starke Familienbande, gute Freundschaften, ein ausreichendes Einkommen, eine interessante, herausfordernde und erfolgreiche Arbeit, Anerkennung von Seiten anderer, Mitspracherecht, Abwechslung, gesunde Nahrung, ausreichend Ruhe oder Freizeitvergnügen.
Nëse do të ndryshonim këndvështrimin tonë dhe do ta shikonim jetën nga një këndvështrim biblik, lista do të dukej shumë ndryshe. Jeta kthehet në një Krijues dhe megjithëse fillimisht refuzoi njerëzimin të jetojë në një lidhje të ngushtë me të, ajo i do njerëzit dhe ka një plan t'i kthejë ata tek Ati i tyre Qiellor. Ky plan i premtuar për shpëtimin hyjnor na zbulohet në historinë e marrëdhënieve të Zotit me ne njerëzit. Puna e djalit të tij Jezu Krishtit i ka hapur rrugën atij. Kjo përfshin premtimin mbizotërues të jetës së përjetshme, të cilën ne e udhëheqim së bashku me të në marrëdhëniet intime babë-fëmijë.

Përparësitë që përcaktojnë jetën tonë janë ndikuar ndjeshëm nga perspektiva e krishterë dhe përkufizimi ynë për një jetë të përmbushur gjithashtu duket krejtësisht ndryshe.
Në krye të listës sonë do të ishte një marrëdhënie e pajtuar me Zotin, si dhe shpresa e jetës së përjetshme, falja e mëkateve tona, pastërtia e ndërgjegjes sonë, një qëllim i qartë, pjesëmarrja në qëllimin e Zotit këtu dhe tani, reflektimi i hyjnorve Natyra në papërsosmërinë e kësaj bote, si dhe duke prekur qeniet tona njerëzore me dashurinë e Zotit. Aspekti shpirtëror i një jete të përmbushur triumfon mbi dëshirën për përmbushje të plotë fiziko-fizike.

Jesus sagte: «Wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele?» (Markus 8,35-36). Man könnte also alle auf der ersten Liste verzeichneten Punkte für sich verbuchen und dennoch das ewige Leben verlieren – das Leben wäre vertan. Wenn Sie hingegen, die auf der zweiten Liste aufgeführten Punkte für sich verbuchen können, so wird Ihr Leben, selbst wenn Sie sich nicht mit allen auf der ersten Liste verzeichneten, gesegnet sehen, im ureigenen Sinne des Wortes von überreichem Erfolg gekrönt sein.

Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Gott mit den Stämmen Israels in enger Beziehung stand. Er bekräftigte diese durch einen Bund, den er mit ihnen auf dem Berg Sinai schloss. Er beinhaltete die Verpflichtung zur Einhaltung seiner Gebote sowie Segnungen im Falle von Gehorsam bzw. Flüche, die sie infolge von Ungehorsam erhalten würden (5. Mo 28; 3. Mo 26). Die damit versprochenen Segnungen, die der Einhaltung des Bundes folgen sollten, waren weitgehend materieller Natur – gesundes Vieh, gute Ernten, Siege über Feinde des Staates oder zu gegebener Jahreszeit Regen.

Jesus aber kam, um einen neuen Bund zu schliessen, der sich auf seinen Opfertod am Kreuz gründete. Dieser war mit Versprechungen verbunden, die weit über die physischen Segnungen von «Gesundheit und Wohlstand» hinausgingen, welcher der, unter dem auf dem Berg Sinai geschlossene Alte Bund verhiess. Der Neue Bund hielt «bessere Verheissungen» (Hebräer 8,6) bereit, zu denen das Geschenk des ewigen Lebens, die Vergebung der Sünden, das Geschenk des in unserem Inneren wirkenden Heiligen Geistes, eine enge Vater-Kind-Beziehung zu Gott und anderes mehr zählen. Diese Verheissungen halten für uns ewige Segnungen bereit – nicht nur für dieses Leben, sondern für allezeit.

"Jeta e përmbushur" që ju ofron Jezusi është shumë më e pasur dhe më e thellë sesa një jetë e mirë këtu dhe tani. Të gjithë duam të jetojmë një jetë të mirë në këtë botë - askush nuk do ta preferonte seriozisht dhimbjen drejt mirëqenies! E parë nga një këndvështrim tjetër dhe duke gjykuar nga një distancë, bëhet e qartë se jeta juaj mund të gjejë kuptim dhe qëllim vetëm në pasuritë shpirtërore. Jezui mbetet i vërtetë për fjalën e tij. Ai ju premton «jetën e vërtetë në plotësinë e saj» - dhe tani lejon që ajo të jetë e juaja.

nga Gary Moore